MENU

Privatumo ir slapukų politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2024-06-17

PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA

Brigita Grigienė,  veikianti pagal  pagal verslo liudijimą  ir/arba individualios veiklos pažymą Nr. xxxxx, el. paštas: info@brigitafoto.lt, telefonas: +370 616 06421 (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomose  interneto svetainėse www.brigitafoto.lt, www.brigitagrigiene.lt (toliau – Interneto svetainė ).  Ši duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos pateikiate Duomenų valdytojui arba kuriuos surenka ir tvarko Duomenų valdytojas Jums naudojantis Brigita Grigienė Photography (toliau – Fotografė) teikiamomis  paslaugomis.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate, kai Jūs:

 • Lankotės Valdytojo valdomoje Interneto svetainėje ir/ar socialinių tinklų askyrose arba naudojateės jų suteikiamomis galimybėmis;
 • Siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Duomenų valdytoju;
 • Įsigyjate Duomenų valdytojo  teikiamas paslaugas;
 • Sutinkate gauti Duomenų valdytojo siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Duomenų valdytojo naujienlaiškį;
 • Teikiate Duomenų valdytojui savo prekes ar paslaugas;
 • Susisiekiate su  Duomenų valdytoju  telefonu, el.paštu, per formas interneto svetainėje;
 • Kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Duomenų valdytoju kaip klientas, tiekėjas ar kitas asmuo, turintis su Duomenų valdytoju  verslo ar vartojimo santykių.

Labai svarbu, kad perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami www.brigitafoto.lt   ir www.brigitagrigiene.lt  Interneto svetainėse sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 18 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Duomenų valdytojas  gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos jam  pateikiate ir kuriuos  jis surenka, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl  Duomenų valdytojas renka  Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudoja.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo ar Atstovas besidomintis Duomenų valdytojo parduodamomis prekėmis ir/ar teikiamomis paslaugomis, ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

Duomenų subjektas – šioje Privatumo politikoje laikomas Atstovas, Besikreipiantis asmuo, Klientas, Paslaugų teikėjas, Tiekėjas, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Klientas – fizinis asmuo ar Atstovas, perkantis prekes ar paslaugas iš Duomenų valdytojo arba sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl prekių pardavimo ar paslaugų teikimo.

Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis viešai paskelbtu kontaktiniu telefonu dėl Duomenų valdytojo prekių pardavimo, paslaugų teikimo ir/ar kitais klausimais.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, redagavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

KOKIA INFORMACIJA APIE JUS YRA RENKAMA ?

Kai lankotės internetinėse svetainėse www.brigitafoto.lt ir/arba www.brigitagrigiene.lt renkama informaciją, kuri atskleidžia Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus, vizitų statistiką, o taip pat tiesiogiai Jūsų pateikiamą informaciją, informaciją apie Jūsų įrenginį, IP adresą, laiko juosto įrenginio slapukus. Taip pat renkama informacija apie Jūsų naršymą svetainėje: puslapiai, kuriuose apsilankote, paslaugų, nuotraukų galerijos, kurias  peržiūrite.

Duomenų valdytojas gali gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauna iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus  Fotografė gali  gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle ir pan.

Duomenų valdytojas gali rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi svetainių  turiniu su jūsų sutikimu.

DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASEKMĖS

Jūs galite rinktis nepateikti Duomenų valdytojui tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis Duomenų valdytojo  siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS FOTOGRAFIJOS PASLAUGŲ KONSULTACIJOS, TEIKIMO, UŽKLAUSOS VYKDYMO TIKSLAIS

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (besikreipiantis asmuo, klientas, tiekėjas, Internetinės svetainės  lankytojas ir t. t.) ir kaip su Duomenų tvarkytoju bendraujate (gyvai, internetu, telefonu,  ir t. t.),  užsakant prekes ir/ar paslaugas, sudarant sutartis ir pan. duomenų tvarkytojas gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Gimimo data;
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Apmokėjimo duomenys: banko sąskaitos numeris, aprašymas, mokėjimo suma;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Kita informacija susijusi su perkamomis Duomenų valdytojo tiekiamomis prekėmis ir/ar paslaugomis.

Tvarkomų asmens duomenų galutinė apimtis priklauso nuo Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai naudojasi  Duomenų valdytojo  paslaugomis, lankosi internetinėse svetainėse  ir/ar registruojasi fotosesijoms.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto ar jo Atstovo, vykdant sutartį su Duomenų subjektu ar/ir iš kitų trečiųjų asmenų, turinčių ryšių su Duomenų subjektu.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Duomenų subjekto asmens sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Įgyvendinant savo kaip prekių pardavėjo ar paslaugų teikėjo įsipareigojimus (pvz., duomenys gali būti perduodami prekių pristatymus teikiančioms (kurjerių), logistikos, archyvavimo, audito, teisines, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms, Partneriams, Paslaugų teikėjams, dalyviams ir (arba) šalims, susijusioms su nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis mokėjimo sistemomis, pvz., SWIFT);
 • Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz. skolų išieškojimo atveju);
 • Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Asmens duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo ir/arba sutarties su Duomenų subjektu vykdymo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai)

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Duomenų valdytojas su naujienlaiškių gavėjais siekia dalintis tik aktualiomis naujienomis apie paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus ir kita naudinga informacija.

Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, tik turėdamas aiškiai išreikštą Duomenų subjekto sutikimą. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • El. pašto adresas.

Išsiuntus naujienlaiškį Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos).

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų. Asmens duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.

Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Fotosesijos metu padarytos nuotraukos ir vaizdo įrašai bei jų dalys gali būti viešinami Duomenų valdytojo  Facebook paskyrose, Instagram paskyrose, internetiniuose  puslapiuose, taip pat kituose soc. tinkluose, TikTok platformoje, reklamos ar informacijos sklaidos priemonėse.

Informuoju, kad Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais:

Parašydamas el. paštu  info@brigitafoto.lt

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

NUORODOS Į KITUS TINKLAPIUS

Interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas, ne Duomenų valdytojo aldomas svetaines. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos jūsų lankomos svetainės privatumo politiką.

Duomenų valdytojas nekontroliuoja ir neprisiima  jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje pateiktoms nuotraukoms priklauso Fotografei, informacija yra saugoma autorinių teisių įstatymų ir sutarčių.

Jūs neturite  teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti svetainėse pateiktų nuotraukų  komerciniams ar su asmeniniu naudojimu susijusiems tikslams.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

Jūsų duomenų saugumas Duomenų valdytojui  yra svarbus, tačiau atminkite, kad nė vienas duomenų perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus. Nors  Duomenų valdytojas stengiasi  naudoti komerciškai priimtinas priemones jūsų Asmens duomenims apsaugoti, tačiau jis negali  garantuoti visiško jų saugumo.

SUSISIEKITE SU DUOMENŲ VALDYTOJU

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

El. paštu: info@brigitafoto.lt

Paštu: Brigita Grigienė, Liudviko Zamenhofo g. 10-27, LT-06330 Vilnius

 

SLAPUKŲ POLITIKA

 1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Ši slapukų politika (toliau – Politika) nustato naudojamų slapukų tvarkymo taisykles, šioje interneto svetainėje (toliau – Svetainė).

1.2. Politika parengta, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

2. KAS YRA SLAPUKAI

2.1. Slapukai (angl. cookies) – tai maži tekstiniai failai, kuriuos naudotojui pasinaudojant naršykle (pvz., „Internet Explorer“, „Firefix“ ir kt.) aplankyta interneto svetainė išsaugo naudotojo įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame įrenginyje, planšetėje).

2.2. Priklausomai nuo slapukų gyvavimo trukmės, slapukai gali būti ilgalaikiai arba trumpalaikiai (seanso). Ilgalaikiai slapukai lieka naudotojo įrenginyje kol pasibaigia jų galiojimo laikas arba kol naudotojas nusprendžia juos ištrinti. Seanso slapukai ištrinami iš karto naudotojui uždarius naršyklės langą (baigus naršymo seansą).

3. SLAPUKŲ RŪŠYS

3.1. Būtini (techniniai) slapukai naudojami, kad būtų galima tinkamai teikti Svetainės paslaugas ir naudotojas galėtų naršyti bei naudotis Svetainės funkcijomis, t. y. Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

3.2. Statistiniai slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją ir gauti jos ataskaitas, iš kurių Svetainės valdytojas gali sužinoti kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

3.3. Rinkodaros arba reklaminiai slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine, užtikrinti pasiūlymų (reklamos), geriausiai atitinkančių naudotojų poreikius, pateikimą naudotojui.

3.4. Nuostatos slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba naudotojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje.

3.5. Šioje Svetainėje naudotojui siūlomų įrašyti slapukų sąrašas nurodomas 7 skyriuje.

4. KOKIU TIKSLU NAUDOJAMI SLAPUKAI

4.1. Svetainėje naudojami slapukai Svetainės funkcionalumui gerinti, efektyviam ir sklandžiam Svetainės veikimui užtikrinti, naršymo statistikai ir analizei vykdyti, užtikrinti veiksmingesnę rinkodarą.

4.2. Slapukuose nėra saugoma informacija, kurią panaudojus galima būtų tiesiogiai nustatyti naudotojo tapatybę, tačiau slapukuose esanti informacija gali būti siejama su naudotojo naudojamu įrenginiu, naršymo istorija ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

5. TEISINIS SLAPUKŲ NAUDOJIMO PAGRINDAS

5.1. Būtini slapukų teisinis naudojimo pagrindas yra duomenų valdytojo teisinis interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto f) papunktis).

5.2. Slapukų dėl kurių duodamas sutikimas teisinis naudojimo pagrindas yra naudotojo sutikimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto a) papunktis).

6. SUTIKIMAS DĖL SLAPUKŲ NAUDOJIMO

6.1. Būtini (techniniai) slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas naudotojo sutikimas. Naudotojas yra informuojamas apie būtinųjų slapukų naudojimą.

6.2. Jei pagal galiojančius teisės aktus nėra leidžiama kitaip, visi kiti (statistiniai, rinkodaros, jeigu tokie naudojami) slapukai Svetainėje aktyvuojami tik po to, kai naudotojas sutinka, kad tokie slapukai būtų naudojami, t. y. tik po to, kai savo pasirinkimą naudotojas pažymi Svetainėje automatiškai atsidarančiame pranešimo lange, kuriame pateikiama informacija apie slapukų naudojimą.

6.3. Dėl kiekvienos rūšies slapukų naudojimo duomenų valdytojas prašo atskiro sutikimo, kuris duodamas naudotojo aktyviais veiksmais paspaudžiant, ties norimais įrašyti slapukais. Paspaudus mygtuką „Patvirtinti visus slapukus“ laikoma, kad naudotojas sutinka su visų išvardintų slapukų įrašymu ir naudojimu.

6.4. Jeigu naudotojas nepažymės pasirinkimo dėl statistinių, rinkodaros slapukų rinkimo ir tvarkymo, tačiau paspaus „Patvirtinti pasirinktus slapukus“, tai tokiu atveju nebus naudojami jokie slapukai, išskyrus būtinuosius (techninius) slapukus, kurie naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

6.5. Naudotojas savo duotą sutikimą gali bet kada atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.

6.6. Naudotojui neišreiškus pasirinkimo dėl slapukų naudojimo, slapukai nebus įdiegti (išskyrus būtinuosius), tačiau pranešimas apie slapukų naudojimą pasirodo kiekvieną kartą, kai naudotojas apsilankys Svetainėje

7.  NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ SĄRAŠAS

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Būtini

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Nuostatos

Dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.

Statistika

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Rinkodara

Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Neklasifikuoti

Neklasifikuoti slapukai – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.

Mūsų naudojami slapukai

Slapukų nustatymai

Tvarkyti slapukų sutikimus

Galite bet kada pakeisti savo slapukų nuostatas spustelėdami “tvarkyti slapukų sutikimus”. Taip galėsite iš naujo peržiūrėti sutikimo su slapukais reklamjuostę ir pakeisti savo nuostatas arba iš karto atšaukti sutikimą.

Be to, skirtingos naršyklės siūlo skirtingus metodus, kaip blokuoti ir ištrinti svetainių naudojamus slapukus. Galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad blokuotumėte/ištrintumėte slapukus. Žemiau pateiktos nuorodos į palaikymo dokumentus, kaip valdyti ir ištrinti slapukus iš pagrindinių interneto naršyklių.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jei naudojate kitą žiniatinklio naršyklę, apsilankykite oficialiuose naršyklės palaikymo dokumentuose.

CLOSE